test server nginx(VBox_3 tncia) ------------------- 2016-11-28